Search Result of "ไบโอดีเซลชุมชน"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไบโอดีเซลชุมชนในระดับนำร่องจากไขมันและน้ำมันในบ่อน้ำเสียของโรงงานกะทิ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาชุดตรวจวัดคุณภาพไบโอดีเซลชุมชน (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img
Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการ "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6"

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดตรวจวัดคุณภาพไบโอดีเซลชุมชน

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอดีเซลชุมชนในระดับนำร่องจากไขมันและน้ำมันในบ่อน้ำเสียของโรงงานกะทิ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ของเสียกลีเซอรอลจากเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชนเพื่อผลิตน้ำยาทำความสะอาดพื้น

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมไบโอดีเซลชุมชนเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ปลูกใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงงาน

หัวเรื่อง:โครงการสาธิตการผลิตไบโอดีเซลชุมชน โดยจัดทำต้นแบบผลิตไบโอดีเซลในประเทศสหภาพพม่าของโครงการเคยู-ไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:โครงการส่งเสริมเครื่อง KUB-200สู่ชุมชน

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ของเสียกลีเซอรอลจากเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชนเพื่อผลิตน้ำยาทำความสะอาดพื้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลชุมชนในประเทศสหภาพพม่า

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

หัวเรื่อง:การใช้ขยะน้ำมันปาล์มในบ่อน้ำเสียเพื่อผลิตไบโอดีเซลชุมชน

12