Search Result of "ไทย"

About 26134 results
Img

ที่มา:รวมบทความเสนอในการประชุมวิชาการโครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย เรื่อง ความหลากหลายของภาษาในสังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยในสังคมไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่

หัวเรื่อง:ระดับช่วงชั้นอาชีพกับการใช้คำแทนตัวผู้พูด

Img

ที่มา:รวมบทความเสนอในการประชุมวิชาการโครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย เรื่อง ความหลากหลายของภาษาไนสังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยในสังคมไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่

หัวเรื่อง:(กรุณาย้ายไปหัวข้อ ผลงานอื่นๆ) ประธานไร้รูปในภาษาไทย

Img

ที่มา:อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ และ ศรวนีย์ สรรคบุรานุรักษ์บรรณาธิการ). 2552. รวมบทความเสนอในการประชุมวิชาการโครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย เรื่อง ความหลากหลายของภาษาไนสังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยในสังคมไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่. เชียงราย: ชอบการพิมพ์

หัวเรื่อง:ประธานไร้รูปในภาษาไทย

Img

งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน วิชา 385131 ดนตรีไทยI ดนตรีไทยIII 385331 ดนตรีไทยV และ 385433 ดนตรีไทยVII (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายราชันย์ ศรชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก"

หัวเรื่อง:จัดการรับเสด็จ: บทละครพูดว่าด้วยการเสียดสีและพระราชนิยม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก"

หัวเรื่อง:จัดการรับเสด็จ: บทละครพูดว่าด้วยการเสียดสีและพระราชนิยม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยสังคมของไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่

หัวเรื่อง:การศึกษาทางความหมายและการจัดประเภทของ ผัก และ ผลไม้

Img

ที่มา:บริษัทไทยร่วมใจน้ำมันพืชไทย จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาหาค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของน้ำมันแหล่งต่าง ๆ ในอาหารไก่เนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์, Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์

Img

ที่มา:วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ "ทรัพยากรไทย:ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของรามูลสัตว์ ราโรคพืช และราบนขอนไม้ผุ จากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ "ทรัพยากรไทย:ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"

หัวเรื่อง:การตรวจหาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับยีนสีดอกในพืชวงศ์กระเจียว

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการเรื่อง 2 ทศวรรษอิโคโมสไทย : การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเส้นทางสู่กฎบัตรประเทศไทยและการประชุมอิโคโมสไทยประจำปี 2548

หัวเรื่อง:วงศาวิทยาสังเขปว่าด้วยสถาปัตยกรรม, ภูมินิทัศน์ถิ่น, บิณฑบาตเรือ และ เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ "ทรัพยากรไทย:ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบผลิตบีทีและไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชในชุมชนเกษตรกรรม: เทคโนโลยีการผลิตแบคทีเรียบีทีอย่างง่าย

Img
Img

งานวิจัย

แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img

งานวิจัย

แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ ระยะที่ 2 (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

12345678910...