Search Result of "ไทดำ"

About 21 results
Img

งานวิจัย

เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน

ผลลัพธ์:วารสาร (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน

หัวเรื่อง:เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ

Img

ที่มา:วารสารคหเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อกระเป๋าตกแต่งด้วยลวดลายผ้าไทดำ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:รูปแบบและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าไทดำ

Img

ที่มา:วารสารคหเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:เสื้อผ้าชนเผ่าไทย : คุณภาพของเสื้อผ้าไทดำ ม้งน้ำเงิน กระเหรี่ยง เย้า และมูเซอดำ

Img

ที่มา:หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 10 (กันยายน2556-สิงหาคม2557) การเขียน "ประวัติศาสตร์"สถาปัตยกรรม ความจริงในอดีตหรืออดีตที่ถูกทำให้จริง

หัวเรื่อง:"เสาต้นแรก": บทเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง-จักรวาลวิทยา ระหว่าง ไท-กะเหรี่ยง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบ เทคนิคการตัดเย็บ และคุณภาพของเสื้อผ้าชนเผ่าไทย

ผู้เขียน:Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img
Img

Researcher

นาง ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, การย้อมสีสิ่งทอ, คณะเกษตร, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing), การออกแบบและการทำแบบตัดเสื้อผ้า (Flat Pattern Design and Clothing Construction), การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development), สิ่งทอพื้นเมือง (Native Textiles), เสื้อผ้าสำหรับบุคคลพิเศษ (Clothing for Special Needs)

Resume

Img

Researcher

ดร. บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาสันสกฤต-บาลี, ภาษาไท, ศาสนา-ปรัชญา, วาทการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์พื้นถิ่น

Resume

12