Search Result of "ไดอิเล็กทริก"

About 31 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของรังสีอิเล็กตรอนต่อค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของสารพอร์ลิเมอร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ศิริพงษ์ เทศนา

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์เซ็นเซอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ มาตรวิทยาการแผ่รังสี

Resume

Img

งานวิจัย

การดัดแปลงโครงสร้างของบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วโดยใช้ไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (8) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ ภาควิชาฟิสิกส์

หัวเรื่อง:ผลของรังสีอิเล็กตรอนต่อค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของสารพอร์ลิเมอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาฟิสิกส์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวเรื่อง:ผลของรังสีอิเล็กตรอนต่อค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของสารพอร์ลิเมอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาฟิสิกส์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวืทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน(ทุนสนับสนุนบางส่วน)

หัวเรื่อง:ผลของรังสีอิเล็กตรอนต่อค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของสารพอร์ลิเมอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การประมวลผลภาพ, กลศาสตร์ของไหล

Resume

Img

Researcher

นางสาว ดลลักษณ์ มานพ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์ของวัสดุ , ฟิล์มบาง

Resume

Img

Researcher

ดร. อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Physics, Quantum Optic, Optoelectronic

Resume

12