Search Result of "ไซเพอร์เมทริน"

About 7 results
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว รัตติยา ผดุงผล

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาด้านสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

ที่มา:World Health Organization

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพของมุ้งเคลือบสารอัลฟาไซเพอร์เมทรินภาคสนามต่อประชากรยุงมินิมัสด้วยกระท่อมทดลองในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว ชมนาถ เกิดคง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความหลากหลายของจุลินทรีย์, อณูชีววิทยา, การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์

Resume

Img

Researcher

นาง อรวรรณ ชวนตระกูล

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

นางสาว สมนึก พรมแดง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีและชีวเคมีประยุกต์

Resume