Search Result of "ไซรัป"

About 25 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไซรัปจากสับปะรดที่มีฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์และศักยภาพการเป็นพรีไบโอติก (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกลูโคสไซรัปและเอธานอลจากวัชพืชที่แพร่ระบาดในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, Imgนางสาวอันธิกา บุญแดง, Imgผศ.ดร.ดรุณี ศรีชนะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การผลิตไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตผลิตภัณฑ์เวย์ผงและไซรัปจากเวย์ที่ผ่านกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน

ผู้เขียน:Imgภัทรมน ศรีอิทยาจิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัปจากกล้วยหอมทองที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออก

ผู้เขียน:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีเติมจนเต็มเพื่อการประดิษฐ์ส่วนประกอบในระบบระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

ผู้เขียน:Imgพิมพ์ศิริพร นาคเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คุณอุทิศ ธรรมวาทิน

หัวเรื่อง:โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาดเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ที่ไรธัญพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยกำหนดอุปสงค์ไซรัปกล้วยหอมทองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgวรวรรณ ภูษิตมงคลโชติ

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวกล้องและสมุนไพร

ผู้เขียน:Imgปาริสุทธิ์ สงทิพย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาไซรัปเข้มข้นจากกล้วยหอมทองโดยการใช้เอนไซม์

ผู้เขียน:Imgชิดชัย ปัญญาสวรรค์

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, Imgนางปริศนา สิริอาชา

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว จตุพร ชัยยุทธ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. เนตรดาว มุสิกมาศ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในพืชด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี

Resume

Img

Researcher

ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Fermentation Technology, Food Biotechnology

Resume

12