Search Result of "ไคโตแซน"

About 70 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระดาษดูดซับไขมันที่เคลือบด้วยไคโตแซนและกลูโคแมนแนน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาริมา สุนทรารชุน, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของไคโตแซนในการเคลือบ Lentinus polychrous Lev. ต่อการกำจัดสีรีแอคทีฟ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

หัวเรื่อง:การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยแคลเซียม อัลจิเนตผสมไคโตแซน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

หัวเรื่อง:การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยแคลเซียมอัลจิเนตผสมไคโตแซน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มที่เกิดจากเชื้อรา Penicillium digitatum โดยใช้สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากขมิ้นและไคโตแซน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกักเก็บสารสกัดบัวบกในระบบสารประกอบเชิงซ้อนของไคโตแซน และคาราจีแนน

ผู้เขียน:Imgเมธวดี อักษรวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

1234