Search Result of "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่"

About 9 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009 (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Hansa Vathananukij, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:THAILAND ENGINEERING JOURNAL

หัวเรื่อง:ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้เขียน:Imgเทพรัตน์ ทิพย์นำพา

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาทางระบาดวิทยาโมเลกุลเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรและไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) ในสุกรในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสุคนทิพย์ พูลสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular Genetic

Resume

Img

Researcher

นาย วิรัตน์ สุมน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร, การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อปลา ฯลฯ, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Resume

Img

Researcher

นางสาว ทิพย์มนต์ ใยเกษ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตสุกร

Resume

Img