Search Result of "ไข่เค็ม"

About 27 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าจากไข่นกกระทา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายธนพัฒน์ งามรุ่งโรจน์)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากไข่เค็มและสมุนไพรและกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าไข่เค็มสดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าสูง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img

ที่มา:สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาส้มและไข่เค็ม: การพัฒนาตำรับอาหารจากปลาส้มและไข่เค็มเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ศึกษาเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพไข่เค็มและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตไข่เค็มของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพไข่เค็มและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตไข่เค็มของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีน

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีน
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: Ge8JQC26xdM
Updated: 2012-12-14T20:22:37.000Z
Duration: 481 seconds


Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ไข่เค็ม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาไข่เค็มชนิดโซเดียมต่ำพอกด้วยเยื่อฟางข้าว

ผู้เขียน:Imgชมภู่ ยิ้มโต

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Fishery Product Technology, Meat Product Technology, Egg Product Technology

Resume

Img

งานวิจัย

จลนพลศาสตร์การลดลงของสารพิษตกค้างในการล้างผักด้วยเครื่องล้างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดนำร่อง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชชวัทธิ์ จิราณิชวัฒน์

แหล่งทุน:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร (2011)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาของอาหารFood microbiology, Genetics, Food safety

Resume

12