Search Result of "ไข่น้ำ"

About 22 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

การเพาะเลี้ยงไข่น้ำเพื่อใช้บริโภค (2008)

นักวิจัย:ImgDr.Sukhoom Rawchai, Associate Professor,

ประเภท:

Img

งานวิจัย

การศึกษาการทำแห้งสาหร่ายไข่น้ำ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วนิดา ปานอุทัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

แหล่งทุน:Lemna Foods Pte Ltd.

Img

งานวิจัย

การศึกษาระบบที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิลป์ชัย มณีขัติย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมการพัฒนาค้นคว้าวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ของการเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) และวิธีในการเพาะขยายพันธุ์แบบมหมวล

ผู้เขียน:Imgกันย์สินี พันธ์วนิชดำรง

ประธานกรรมการ:Imgสุขุม เร้าใจ

กรรมการร่วม:Imgดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่งเสริมการพัฒนาค้นคว้าวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิลป์ชัย มณีขัติย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของเบต้ากลูแคนต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

Img

ที่มา:วารสารการประมง

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.)

Img

Researcher

นาย สุทิน สมบูรณ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:คุณภาพและนิเวศวิทยาทางน้ำ

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ของการเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาทดลองเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) และการนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพสีปลาทอง

Img

Researcher

นาย วิชิต เสมาชัย

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนะอาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำมีชีวิต การเลี้ยงปลา

Resume

Img

Researcher

นาย ศิลป์ชัย มณีขัติย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การบำบัดน้ำเสีย, ค่าโลหิตวิทยาของปลา

Resume

Img

Researcher

ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคและปรสิตสัตว์น้ำ

Resume

12