Search Result of "ไขอ้อย"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไขอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งสารสำคัญ (2014)

หัวหน้าโครงการ:นายกิตติวุฒิ เกษมวงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, อาจารย์, Imgนายกิตติวุฒิ เกษมวงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าไขอ้อยการกากตะกอนของโรงงานนำตาลเป็นไขอนุภาคนาโน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุรชา

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

การเพิ่มมูลค่าสารสกัดจากไขอ้อย (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไขอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งสารสำคัญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, อาจารย์

Img

ที่มา:ISSCT congress 2013

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าสารสกัดจากไขอ้อย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าไขอ้อยการกากตะกอนของโรงงานนำตาลเป็นไขอนุภาคนาโน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปอาหาร, การพัฒนากรรมวิธีการผลิต, เทคโนโลยีอาหารแห้ง, เทคโนโลยีน้ำตาล

Resume

Img

Researcher

ดร. นงพงา จรัสโสภณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อินทรีย์เคมี, การสังเคราะห์สารทางด้านอินทรียเคมี, Natural Product

Resume