Search Result of "ไขมันในเลือด"

About 43 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลของถั่วเหลืองงอกต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคร่วมกับการออกกำลังกายด้วยแรงต้านที่มีต่อระดับไขมันในเลือดในหญิงที่มีน้ำหนักเกินและอ้วน

ผู้เขียน:Imgสิรินทร กัณหา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:ผลของการบริโภคปลาต่อระ ดับไขมันในเลือดของประชาชนในพื้นที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจหาการกลายพันธุ์ในยีนตัวรับแอลในผ้ป่วยคนไทยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงแบบปฐมภูมิ

ผู้เขียน:Imgรัชช์ดล สว่างพาณิชย์

ประธานกรรมการ:ImgThanyachai Sura

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การจัดการสิ่งแวดล้อม, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
123