Search Result of "ไขมันแทรกในกล้ามเนื้อ โคเนื้อ ลูกผสม"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:อิทธิพลของรูปร่างลักษณะภายนอก และระดับไขมันในสูตรอาหาร ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก ของโคเนื้อลูกผสม

Img

Researcher

นาย วรเทพ ชมภูนิตย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย ปรีชา อินนุรักษ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการฟาร์มโคเนื้อ, การผสมเทียมโค

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:- จุลินทรีย์ และนิเวศน์วิทยาของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน , - โปรไบโอติก และพรีไบโอติกในอาหารสัตว์ , - การผลิตโคเนื้อและโคนม

Resume