Search Result of "ไก่ย่าง หมูย่าง น้ำหมัก สารก่อกลายพันธุ์ ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์"

About 7 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของเครื่องปรุงสมุนไพรในน้ำหมักที่มีต่อปริมาณสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในไก่ย่างและหมูย่าง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของเครื่องปรุงสมุนไพรในน้ำหมักที่มีต่อปริมาณสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในไก่ย่างและหมูย่าง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของเครื่องปรุงสมุนไพรในน้ำหมักที่มีต่อปริมาณสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในไก่ย่างและหมูย่าง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

Img

Researcher

นางสาว เพลินใจ ตังคณะกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Health and Nutrition

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Coordination Chemistry, Applied Inorganic Chemistry, Environmental Chemistry

Resume

Img

Researcher

นาง จันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ศึกษาคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชมดาว สิกขะมณฑล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินผลการทดสอบประสาทสัมผัส การวิเคราะห์อาหาร, (Food Product Development and Sensory Evaluation)

Resume