Search Result of "ใยอาหาร (Dietary fiber)"

About 5 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุไทยอายุ 75 ปีขึ้นไป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมันและโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, Imgนางสาววาสนา นาราศรี, Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

Img

Researcher

ดร. กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Experimental nutrition and biochemistry, Health benefits of Thai food and indigenous vegetables

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขนมโสมนัสเสริมใยอาหาร

ผู้เขียน:Imgนงลักษณ์ ยงพานิช

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการบริโภคเส้นใยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้เขียน:Imgสิริวิภา ทาสาสน์ศรี

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)