Search Result of "ใยหิน"

About 31 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กำเนิดเส้นใยหินในปอด (2010)

ผู้แต่ง:Imgสมชัย บวรกิตติ, ImgDr.Saichol Ketsa, Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผ้าเบรกปราศจากแร่ใยหินโดยใช้เถ้าถ่านหิน (2015)

หัวหน้าโครงการ:ดร. วัชรพงษ์ ชูแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิมสิรี สุวรรณะ, อาจารย์, Imgดร. วัชรพงษ์ ชูแก้ว, Imgผศ.ดร. ชาคริต สุวรรณจ้ารัส, Imgผศ.ดร. ปัญญา อรุณจรัสธรรม

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

เทคนิคพันธุวิศวกรรมตรวจสอบสารกำหนดชีวภาพระบุการสัมผัสใยหิน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนุชจนาถ หีบแก้ว

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้เส้นใยบะซอลต์แทนแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์แผ่นซีเมนต์เสริมแรง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทพร คงคะจันทร์, Imgดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ, Imgผศ.ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

ที่มา:วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หัวเรื่อง:กำเนิดเส้นใยหินในปอด

Img

ที่มา:ทุนบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อการตีพิมพ์นานาชาติ

หัวเรื่อง:เทคนิคพันธุวิศวกรรมตรวจสอบสารกำหนดชีวภาพระบุการสัมผัสใยหิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย ประเภทจูเนียร์ จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 (2017)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งใช้เส้นใยบะซอลต์เป็นวัสดุเสริมแรงทดแทนแร่ใยหิน

นักวิจัย: Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร. วิชิต ประกายพรรณ Imgดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ Imgผศ. นันทพร คงคะจันทร์ Imgผศ. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:พุทธชินราชเวชสาร

หัวเรื่อง:สารกำหนดชีวภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคเหตุใยหิน

Img

งานวิจัย

การพัฒนาตะกอนดินจากการผลิตน้ำประปาเป็นวัสดุผสมเพื่อปลูกพืช (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (7)

Img

Researcher

ดร. ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา (Physiology), ชีวเคมี (Biochemistry), พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering), เกษตรศาสตร์ (Agriculture), การพัฒนาวัคซีนป้องกันเลปโตสโปโรซีส (Leptospira Vaccine Development), ไบโออินฟอร์เมติกส์ (Bioinformatics)

Resume

Img

Researcher

นาง สุภาพร บุณยประสิทธิ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:cell culture

Resume

Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตของสร้อยไก่ 'Kimono Yellow' ที่ปลูกในวัสดุผสมใยหิน

12