Search Result of "ใบอ้อย"

About 88 results
Img

งานวิจัย

การจัดการใบอ้อยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินในไร่อ้อย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจิรวัฒน์ พุ่มเพชร, Imgนางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ทอง, Imgนางสาวสุภัค แสงทวี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาปัญหาการเผาใบอ้อยและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายศุภชัย กุลมุติวัฒน์, อาจารย์, Imgนายวิชัย หมอยาดี, Imgดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, Imgดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายภวินท์ ธัญภัทรานนท์, อาจารย์, Imgนางสาวณัฏฐ์ชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ, Imgนางสาวศฬิษา สังวิเศษ, Imgนายพินิจ จิรัคคกุล

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345