Search Result of "ใบหม่อน"

About 86 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น รส (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

กลิ่นหอมของชาใบหม่อน (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sumitra Boonbumrung, ImgDr.Juta Mookdasanit, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธีระ ทองเผือก, Imgนายศิริพงษ์ เทศนา, Imgนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เส้นโซบะชาใบหม่อนปราศจากกลูเตนจากข้าว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพกลิ่นรส (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวระบบเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวไทยเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยใบหม่อนสู่ครัวโลก (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgนายวายุห์ สนเทศ, Imgนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
12345