Search Result of "ใบมีดจอบหมุน"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การทดสอบสมรรถนะเครื่องพรวนจอบหมุนที่ใช้ใบมีดจอบหมุนต่างชนิดสำหรับรถแทรกเตอร์

Img

Researcher

ดร. ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:ค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสำหรับไถดินตามภายใต้เงื่อยไขดินต่างชนิดกัน

Img

งานวิจัย

ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ไถจอบหมุนใช้กำลังต่ำสำหรับการปลูกข้าว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสำหรับประเทศไทยเพื่อใช้กับอุปกรณ์ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามเน้นการทดลองในแปลง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะแรงบิดและค่าพลังงานการไถพรวนจำเพาะที่สัมพันธ์กับกระบวนการไถพรวนดินของใบมีดจอบหมุน 3 ชนิด ในดินร่วนปนทรายและดินเหนียว

Img

Researcher

ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร, Soil Dynamics in Tillage, Soil Compaction, Agricultural Machinery Design

Resume