Search Result of "ใบมันสำปะหลัง"

About 106 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการสกัดแซนโทฟิลล์จากใบมันสำปะหลังระดับห้องปฏิบัติการ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การใช้ใบมันสำปะหลังเป็นแหล่งโปรตีนหลักในอาหารโคขุน (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อสกัดสารแทนนินจากใบมันสำปะหลัง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสารสกัดแทนนินจากใบมันสำปะหลัง เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร. สุดชาย กำเนิดมณี

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผลการใช้ใบมันสำปะหลังป่นเสริมในอาหารเป็ดเทศ (2016)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
123456