Search Result of "ใบตอง"

About 26 results
Img

งานวิจัย

การยืดอายุการเก็บรักษาใบตองสด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายสมนึก ทองบ่อ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal

หัวเรื่อง:การผลิตเอทานอลจากใบตองในถังหมักแบบแพคเบดด้วยเชื้อยีสต์ Candida shehatae TISTR 5843 ที่ถูกตรึงรูปบนซังข้าวโพด

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาใบตองสด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารจากใบตองตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เขียน:Imgรัชดาภรณ์ สรษณะ

ประธานกรรมการ:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการร่วม:Imgนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:อิทธิพลของตำแหน่งใบบนต้นต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของใบตองตานี

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาใบตองสด

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:อิทธิพลของตำแหน่งใบบนต้นต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของใบตองตานี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของกระทงที่ประดิษฐ์จากใบตองโฟมและผลิตภัณฑ์เคยูกรีน

ผู้เขียน:Imgชุติมา บุษบง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Veridian E-jounal SU

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากใบตองโดยใช้เทคนิคการตรึงรูปที่แตกต่างกัน

Img
Img

Researcher

นาย สมนึก ทองบ่อ

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาหลังการเก้บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว ยุพิน อ่อนศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:โปรตีน, เปปไทย ทำลายเชื้อแบคทีเรีย, โปรติโอมิกส์

Resume

12