Search Result of "ใบจุดสีน้ำตาล"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น อันดับ 2 ภาคโปสเตอร์ (2013)

ผลงาน:การพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลขงกล้วยไม้ (Acidovorax avenae subsp. cattleyae

นักวิจัย: Imgนางสาวรุ่งนภา ทองเคร็ง Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ณัฏฐิมา โฆสิตเจริญกุล

Doner:สมาคมอารักขาพืชไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาลในถั่วเขียว

ผู้เขียน:Imgสมพงศ์ จันทร์แก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของโพแทสเซียมซิลิเกตในการควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การประเมินความรุนแรงโรคใบจุดสีน้ำตาลในมันสำปะหลังด้วยวิธีการวิเคราะห์ภาพดิจิตอล

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสภาพแวดล้อมและปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoem.

ผู้เขียน:Imgจีรนันท์ ไทยสุชาติ

ประธานกรรมการ:Imgนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาลของมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria solani Sorauer

ผู้เขียน:Imgหฤษฎ์ นิ่มรักษา

ประธานกรรมการ:Imgดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural science journal)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria solani Sorauer สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลของมันฝรั่ง

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธิการคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล (Cercospora henningsii Allescher)

ผู้เขียน:Imgวานิช คำพานิช

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารโรคพืช

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวและพ่นใบข้าวด้วยสปอร์แขวนลอยของชีวภัณฑ์เชื้อรา T. harzainum สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ด ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาล โรคกาบใบเน่า และโรคเมล็ดด่างของข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของโพแทสเซียมซิลิเกตและเชื้อรา Trichoderma harzianum ต่อการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาลและผลผลิตของข้าว

Img

Researcher

ดร. จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคระบบรากของพืช, นิเวศวิทยาของเชื้อราสาเหตุโรคพืชและการควบคุมโดยชีววิธี, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

Resume

12