Search Result of "ใบจักรเรือ"

About 6 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยพัฒนาการออกแบบใบจักรเรือ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการออกแบบใบจักรเรือสำหรับเรือคาตามาราน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อคยาร์ค จำกัด (TINDY)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยพัฒนาการออกแบบใบจักรเรือ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อคยาร์ค จำกัด (TINDY)

หัวเรื่อง:การศึกษาการออกแบบใบจักรเรือสำหรับเรือคาตามาราน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. จารุพันธุ์ หนูสมตน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:1. ด้านออกแบบงานระบบ ปรับอากาศ, ระบายอากาศ, ดับเพลิงด้วยน้ำ, Pipe & Pump, สุขาภิบาล, 2. ด้านออกแบบ ระบบ Clean Room, 3. ด้าน เจาะและระเบิด หิน, แร่, 4. ด้านออกแบบใบจักรเรือประมงน้ำตื้น เรือหางยาว

Resume

Img

Researcher

ดร. ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ: Hydrodynamics , CFD

Resume