Search Result of "ใบ"

About 2660 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การศึกษาค่า stomatal conductance ในใบยางพารา (2003)

ผู้แต่ง:ImgDr.Poonpipope Kasemsap, Associate Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยพัฒนาการออกแบบใบจักรเรือ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การสำรวจโรคใบด่างแคระข้าวโพด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบผักโขม (2009)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

12345678910...