Search Result of "ในสภาพปลอดเชื้อ"

About 244 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังในสภาพปลอดเชื้อ (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเก็บรักษาพันธุ์เจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเก็บรักษาพันธุ์เจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
12345678910...