Search Result of "ในสภาพปลอดเชื้อ"

About 248 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังในสภาพปลอดเชื้อ (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเก็บรักษาพันธุ์พืชตระกูลส้มในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์อย่างยั่งยืน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของออกซินต่อการชักนำให้เกิดรากของแบล็กเบอรี่ในสภาพปลอดเชื้อ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกานดารัตน์ สิงห์เจริญ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...