Search Result of "โอโซน"

About 152 results
Img

งานวิจัย

ฐานข้อมูลไบรโอโซนน้ำจืดในประเทศไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความหลากหลายทางชีววิทยาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

หอยเชอรี่ศัตรูธรรมชาติของไบรโอโซน (2005)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมสาหร่ายในกระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยโอโซน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การลดเชื้อ Campylobacter jejuni ในซากไก่ด้วยคลอรีนและโอโซน (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
12345678