Search Result of "โอเมก้า3"

About 44 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท มารีน ลีดเดอร จำกัด

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมโอเมก้า 3 ในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ผลการเสริมนำมันปลาทูน่าดิบและโปแตสเซียมไอโอไดด์ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการให้ไข่ คุณภาพไข่ และปริมาณโอเมก้า-3 และไอโอดีนในฟองไข่

Img

Researcher

ดร. วันเพ็ญ มีสมญา

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การประเมินคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีน ไขมัน ใยอาหารในหนู และคน, อาหารฮาลาล และการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล, (Nutrition in Protein Fat, Dietary Fiber, Halal Food)

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Cereal Products Development

Resume

Img

ที่มา:วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลากดเหลือง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ดักแด้ไหมเป็นแหล่งกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 ในอาหารปลานิล

ผู้เขียน:Imgชัยสิทธิ์ เสนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

กรรมการวิชารอง:Imgนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลของสารโพลีเมอร์ เอนไซม์ไลเปส และเกลือน้ำดีต่อการปลดปล่อยกรดไขมันโอเมก้า-3 จากอิมัลชั่นแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูน่า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพิ่มระดับกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 ในปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยการใช้น้ำมันปลาทูน่า

ผู้เขียน:Imgบัณฑิต ยวงสร้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

กรรมการวิชารอง:Imgนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีการสกัดกรดไขมันโอเมก้าสาม (EPA และ DHA) จากน้ำมันปลาทูน่าโดยวิธีซิลิซิกแอซิดคอลัมน์โครมาโทกราฟี

ผู้เขียน:Imgชัชวาล โชติมากร

ประธานกรรมการ:Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ไมโครอิมัลชันเจลลี่ผลไม้ไทยบำรุงประสาทและเสริมพัฒนาการทางสมอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, Imgดร.ดาลัด ศิริวัน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ไมโครอิมัลชันเจลลี่ผลไม้ไทยบำรุงประสาทและเสริมพัฒนาการทางสมอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, Imgดร.ดาลัด ศิริวัน

123