Search Result of "โลหะหนักในดิน"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ชมเชย (2018)

ผลงาน:ชนิดและความเข้มข้นของโลหะหนักในดินบริเวณริมถนนของประเทศไทย

นักวิจัย: Imgณัฐนันท์ ไกรเลิศรัตนชัย Imgดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การสะสมโลหะหนักในดินปลูกข้าวอินทรีย์

12