Search Result of "โรงไฟฟ้านิวเคลียร์"

About 11 results
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสิ่งแวดล้อม มก.

หัวเรื่อง:กัมมันตภาพรังสีจากเหตุระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จ.ฟุกุชิมะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgธนวัฒน์ ศิวะโสภณพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

กรรมการร่วม:Imgนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มานุษยวิทยาชีวภาพ , โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ , มานุษยวิทยาวัฒนธรรม , มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผู้หญิงกับการเกษตร , การส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท , การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของผู้หญิงเกษตร, การผลิตเอกสารเผยแพร่และจัดรายการวิทยุ

Resume

Img

Researcher

นาย เมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

นาย เกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การบำบัดน้ำเสีย, มลพิษทางอากาศ, การวิเคราะห์สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:รังสีชีววิทยา เคมีรังสี, มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์, คมีนิวเคลียร์, เคมีสิ่งแวดล้อม, สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

Resume