Search Result of "โรงไฟฟ้า"

About 314 results
Img

ที่มา:บริษัทโรงไฟฟ้า Co-Generation

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า Co-Generation

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

Img

ที่มา:โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของแมลงรอบๆ โรงไฟฟ้าราชบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวาลุลี โรจนวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ซีโอไลต์ A จากเถ้าลอยถ่านหินซับบิทูมินัสที่ได้จากโรงไฟฟ้า Stocker Boiler / Circulating Fluidized Bed(CFB) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอรอนงค์ จุลพันธ์

แหล่งทุน:บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...