Search Result of "โรงไฟฟ้า"

About 333 results
Img

ที่มา:บริษัทโรงไฟฟ้า Co-Generation

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า Co-Generation

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

Img

ที่มา:โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของแมลงรอบๆ โรงไฟฟ้าราชบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวาลุลี โรจนวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ซีโอไลต์ A จากเถ้าลอยถ่านหินซับบิทูมินัสที่ได้จากโรงไฟฟ้า Stocker Boiler / Circulating Fluidized Bed(CFB) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอรอนงค์ จุลพันธ์

แหล่งทุน:บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบจังหวัดสระแก้ว โดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ขนาด 300 กิโลวัตต์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี อธิปัญญาสฤษดิ์, Imgนางสาวสุจิตรา สุวรรณ, Imgนายจิตวัต อรุณนภา, Imgนายสมปอง นิลพันธ์, Imgนายสงคราม ธรรมมิญช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, Imgนายยุทธนา บรรจง, Imgนางสาวเทพา ผุดผ่อง, Imgนางกัณทิมา โอชารส, Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, Imgนายเอกพงษ์ ธนะวัติ

แหล่งทุน:สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

12345678910...