Search Result of "โรงแรมระดับ 5 ดาว"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการบริหารและการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบคุณภาพบริการที่คาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:คุณภาพบริการของพนักงานบริการส่วนหน้า โรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาการให้บริการด้านการสำรองห้องพัก

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การเปรีบยเทียบคุณภาพบริการที่คาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Quantitative Analysis for Business, Product/Operations Management , Supply Chain Management, Logistics Management, Operations Management, Structural Equation Modeling

Resume

Img

Researcher

นาย ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สาขาการจัดการโลจีสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management), การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management), การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบคุณภาพบริการที่คาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกฤษมาพร พึ่งโพธิ์

ประธานกรรมการ:Imgสวัสดิ์ วรรณรัตน์

กรรมการร่วม:Imgดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี, อาจารย์

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว เมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุตสาหกรรมบริการ , อุตสาหกรรมการบิน, นวัตกรรมการบริการ

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Resume

Img

Researcher

ดร. ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume