Search Result of "โรงเรือนเพาะปลูก"

About 9 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกแบบไร้สาย โดยใช้การควบคุมบนเว็บจากชิฟเดี่ยว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:ระบบรวบรวมและควบคุมข้อมูลสำหรับโรงเรือนเพาะปลูกโดยใช้โปรแกรมบนเว็บและเครือข่ายไร้สาย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบควบคุมสภาวะอากาศกึ่งอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะปลูก

ผู้เขียน:Imgไกรสร รวยป้อม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพันธุ์ ช. พหลโยธิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:ระบบรวบรวมและควบคุมข้อมูลสำหรับโรงเรือนเพาะปลูกโดยใช้โปรแกรมบนบและเครือข่ายไร้สาย

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบควบคุมแบบไร้สายเพื่อควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบุญธง วสุริย์

แหล่งทุน:ภาคเอกชน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การปลูกพืชด้วยระบบควบุมไร้สาย (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทเอกชน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Computer Simulation in Engineering System, Heat & Mass Transfer, Drying of Food and Agricultural Products, Agricultural Process Engineering

Resume