Search Result of "โรงเรือนปลูกพืช"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบควบคุมแบบไร้สายเพื่อควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบุญธง วสุริย์

แหล่งทุน:ภาคเอกชน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกฤตธี จินดาวงศ์

แหล่งทุน:ภาคเอกชน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบควบคุมแบบไร้สายเพื่อควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5. ณ มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม. หน้า 342-350.

หัวเรื่อง:การออกแบบหุ่นยนต์ควบคุมความชื้นสำหรับโรงเรือนปลูกพืชโดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นอากาศ

Img

Researcher

นาย มนตรี ค้ำชู, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: วิศวกรรมชลประทานด้านระบบการให้น้ำแบบต่างๆ, ระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดินและโรงเรือนปลูกพืช

Resume

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ประจำปี 2552. ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

หัวเรื่อง:การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนกระจก ด้วยหุ่นยนต์ตรวจวัดความชื้นภายในอากาศ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อย ลักษณะที่เหมาะสมของโรงเรือนปลูกพืชเพื่อการผลิตพืชผักในเขตร้อนชื้น

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อย ลักษณะที่เหมาะสมของโรงเรือนปลูกพืชเพื่อการผลิตพืชผักในเขตร้อนชื้น

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การศึกษาสมรรถนะการอบแห้งกล้วยตากภายในโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิมพ์พรรณ ปรืองาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12