Search Result of "โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร"

About 49 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)

หัวเรื่อง:สภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพการเรียนการสอนแนวคิดเรื่อง แสง ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)

หัวเรื่อง:การสำรวจมโนมติเรื่องแสงของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัญหาการเรียนและการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงาน เขตลาดกระบัง

ผู้เขียน:Imgประพนธ์ สรรพนา

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพ ความต้องการการพัฒนาตนเองด้านการผลิตและการใช้สื่อการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgจงจินต์ หิรัญญะสิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางาน เกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ

ผู้เขียน:Imgจันทร์เพ็ญ สร้อยมาลี

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายแสงธรรม คมกฤส, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุชาดา จันทกูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการสอนของครูผู้สอน ชั้นเด็กเล็ก ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgเกษรา พันธ์สุโภ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนิภา ลิมป์สุรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในเด็กปฐมวัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการบริหารงานระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพวงผกา จิตติยศรา

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123