Search Result of "โรงเรียนขนาดเล็ก"

About 58 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคกลางตะวันตก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับดี (2015)

ผลงาน:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “เกษตรพอเพียง” แบบเรียนร่วมชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก

นักวิจัย: Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

123