Search Result of "โรงสีชุมชน"

About 12 results
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ (2011)

นักวิจัย:Imgดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Img

ที่มา:The 8th Silpakorn Architectural Discourse 2009 Syposium "Old-New: Rethinking Architecture in Asia", Bangkok, Thailand

หัวเรื่อง:กะล่อมข้าว-ฉางข้าว-โรงสีชุมชน: กลไกแห่งความพอเพียง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการดำเนินงานโรงสีชุมชนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาทุ่ง ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgพรพฤตยพรรณจ์ ผมหอม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น) และสิ่งแวดล้อม , Aesthetics in Architecture, Cultural sustainability in architecture

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าทางการเงินของการลงทุนทำโรงสีชุมชน ในตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgไพบูลย์ ชมศร

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นาย เพิ่ม สุรักษา

ที่ทำงาน:ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ฝึกอบรม

Resume

Img

Researcher

นางสาว สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุตัวแปร, เทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย, เทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. สาคร ชินวงค์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจข้าวปิ่นเกษตร, การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ การแปรรูปและการตลาด, การส่งเสริมการเกษตร (ผลิตสัตว์ ผลิตพืช เกษตรผสมผสาน ป่านาสวน), การพัฒนากลุ่ม/ชุมชน การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume