Search Result of "โรงสี"

About 85 results
Img

ที่มา:บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการสร้างทางเลือกใหม่แก่ชาวนาในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาก๊าซชีวมวลสำหรับโรงสีข้าวขนาดชุมชน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การวางแผนจัดรถขนส่งข้าวสำหรับโรงสีข้าว (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Panatda Kasikitwiwat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (GMP) ของโรงสีข้าว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลข้าวเปลือกและปริมาณช่องว่างในห้องขัดขาว ในโรงสีข้าวแกนนอนขนาดเล็ก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

12345