Search Result of "โรงฆ่าสัตว์"

About 74 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

แหล่งทุน:สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเพื่อบันทึกและติดตามภาวะโรคจากโรงฆ่าสัตว์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะและการจัดการมลพิษจากโรงฆ่าสัตว์: กรณีศึกษาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองลำพูนและโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครนครเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgสมใจ สิมาฉายา

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเติบโตและการบำบัดน้ำเสียด้วยบัวหลวงในน้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgเสาวรส เลื่องสุนทร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ของน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการปลูกข้าว

ผู้เขียน:Imgทวี ศรีสังข์งาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีด้วยบัวหลวง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:(กรุณาย้ายไปหัวข้อ บทความนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ) ความชุกของเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือของประเทศไทย

1234