Search Result of "โรคใบไหม้"

About 64 results
Img

งานวิจัย

โครงการย่อย การจัดการโรคใบไหม้ของมะเขือเทศโดยวิธีผสมผสาน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การจัดการโรคใบไหม้ของมะเขือเทศโดยวิธีผสมผสาน (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชรา โพธิ์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความแตกต่างของอัลลีลลักษณะต้านทานโรคใบไหม้ (Ph-3)ในมะเขือเทศ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส. กมลสิริ เพชรบูรณ์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

โครงการย่อย การจัดการโรคใบไหม้ของมะเขือเทศโดยวิธีผสมผสาน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การสร้าง Specific-species primers ของเชื้อรา phythopthora infestans สาเหตุโรคใบไหม้ของฝรั่ง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชรา โพธิ์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

การประชุมวิชาการ

โรคใบไหม้หลังการเก็บเกี่ยวของกะเพรา (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคใบไหม้ในถั่วหรั่ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจิระ สุวรรณประเสริฐ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคใบไหม้ในถั่วหรั่ง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจิระ สุวรรณประเสริฐ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:เครือข่ายระบบพยากรณ์โรคใบไหม้ของข้าว

Img

ที่มา:สถาบันเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หัวเรื่อง:การสืบค้นและการประเมินประสิทธิภาพของการใช้โมเลกุลเครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกลักษณะความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (NCLB) และโรคใบด่างอ้อย (SCMV) ในข้าวโพด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

1234