Search Result of "โรคแอนแทรคโนส"

About 294 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgจริยา สุนทร

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...