Search Result of "โรคแตกพุ่มฝอยของงา"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคแตกพุ่มฝอยของงา

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การจำแนกเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคแตกพุ่มฝอยของงาในประเทศไทยด้วยวิธีการทางอณูชีววิทยา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำแนกเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคแตกพุ่มฝอยของงาในประเทศไทยด้วยวิธีการทางอณูชีววิทยา

ผู้เขียน:Imgนาถยา พานทอง

ประธานกรรมการ:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgสุจินต์ ภัทรภูวดล*

กรรมการร่วม:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง สุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไฟโตพลาสมา

Resume

Img

Researcher

ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ไวรัสและไวรอยต์สาเหตุของโรคพืช

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคแตกพุ่มฝอยของงา