Search Result of "โรคเมล็ดด่างของข้าว"

About 42 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานวิจัยดีเด่นอันดับ 2 (2013)

ผลงาน:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 0152 ชนิดเม็ด ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้้าตาล โรคใบขีดสีน้้าตาลและโรคเมล็ดด่างของข้าว ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

นักวิจัย: Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgพราวมาส เจริญรักษ์ Imgจิตรา น้อยพันธ์ Imgพัชรพร ธรรมภิบาลอุดม

Doner:คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานวิจัยระดับชมเชย (2013)

ผลงาน:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01 52 ชนิดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนาที่ใช้สารชีวภาพ

นักวิจัย: Imgพราวมาส เจริญรักษ์ Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgจิตรา น้อยพันธ์

Doner:คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 11

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01-52 ชนิดเม็ด ร่วมกับสาร Brassinolide ในการส่งเสริมการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิตและลดโรคเมล็ดด่างของข้าวพันธุ์ กข31

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens สายพันธุ์กลายBB165M3 ในการลดโรคใบขีดสีน้้าตาลและโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงปลูกขนาดเล็ก

Img

ที่มา:คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 0152 ชนิดเม็ด ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้้าตาล โรคใบขีดสีน้้าตาลและโรคเมล็ดด่างของข้าว ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

123