Search Result of "โรคเนื้องอก"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal)

หัวเรื่อง:การศึกษาย้อนหลังของโรคเนื้องอกปอดชนิดปฐมภูมิในสุนัข

Img

Researcher

นางสาว นิธิดา บุญวิทยา

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การจัดการปัญหาโรคอ้วนในสุนัขโดยการใช้หัวบุก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, Imgผศ.สพ.ญ. อมรรัตน์ ศาสตรวาหา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (18)