Search Result of "โรคเต้านมอักเสบ"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์โรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการในฟาร์มโคนมรายย่อยโดยอาศัยหุ่นจำลองการวิเคราะห์แบบเครือข่ายเบย์เชียนและหุ่นจำลองแบบการถดถอยโลจิสติค (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวรรธิดา ห.เพียรเจริญ

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษาบางส่วน (ทุน ทวพบ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การผลิตครีมนวดผสมน้ำมันหอมระเหยยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคเต้านมอักเสบในโคนม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดจากพืชต่อฤทธิ์ต้านเชื้อแบคที่เรียกรัมบวก อันเป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคนม

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่45

หัวเรื่อง:เชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม และความไวต่อยาปฏิชีวนะ ระหว่างปี 2547-2549 ในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่45

หัวเรื่อง:ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชต่อเชื้อแบคที่เรียกรัมลบที่เป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคนม

Img

ที่มา:ทุนความร่วมมือทางการวิจัยระหว่าง Mendel University กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

หัวเรื่อง:การสำรวจปัจจัยในการเลี้ยง จำนวนเซลส์โซมาติกและชนิดเชื้อจุลชีพต่อการเกิดโรคเต้านมอักเสบของโคนมที่เลี้ยงภายใต้ภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบาดวิทยา

Resume

12