Search Result of "โรคอ้วน"

About 46 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

น้ำตาลฟรักโทส vs โรคอ้วน (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการปัญหาโรคอ้วนในสุนัขโดยการใช้หัวบุก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, Imgผศ.สพ.ญ. อมรรัตน์ ศาสตรวาหา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (18)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารอาหาร

หัวเรื่อง:น้ำตาลฟรักโทส vs โรคอ้วน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:โครงการนำร่องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาโรคอ้วนในเขตกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:(ร่าง)การศึกษาผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ โรคอ้วน และการขาดกิจกรรมทางกายที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตกลุ่มยางและพลาสติก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาหารว่างไทยเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:อาหารว่างไทยเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คหกรรมศาสตรศึกษา

Resume

Img
123