Search Result of "โรคอ้วน"

About 42 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

น้ำตาลฟรักโทส vs โรคอ้วน (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การวิจัยพัฒนาสูตรอาหารเฉพาะโรคอ้วนสำหรับสุนัขในประเทศไทย (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการปัญหาโรคอ้วนในสุนัขโดยการใช้หัวบุก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, Imgผศ.สพ.ญ. อมรรัตน์ ศาสตรวาหา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (18)

Img

ที่มา:วารสารอาหาร

หัวเรื่อง:น้ำตาลฟรักโทส vs โรคอ้วน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้เกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดโรคอ้วนของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgขวัญตา ฮวดศิริ

ประธานกรรมการ:Imgนางวราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:โครงการนำร่องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาโรคอ้วนในเขตกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:อาหารว่างไทยเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาหารว่างไทยเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:(ร่าง)การศึกษาผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ โรคอ้วน และการขาดกิจกรรมทางกายที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตกลุ่มยางและพลาสติก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการปัญหาโรคอ้วนในสุนัขโดยการใช้หัวบุก

Img

Researcher

ดร. นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คหกรรมศาสตรศึกษา

Resume

123