Search Result of "โรคราน้ำค้าง"

About 53 results
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ต้านทานโรคราน้ำค้างโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชบา จำปาทอง

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การตรวจนอบความแม่นยำของ SSR Markers ที่แนบชิดกับ QTLs ที่ต้านทานโรคราน้ำค้างในข้าวโพดชนิดต่าง ๆ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชบา จำปาทอง

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของสารไดเมทโทมอร์ฟและวิธีการให้สารที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการควบคุมโรคราน้ำค้างในข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การตรวจนอบความแม่นยำของ SSR Markers ที่แนบชิดกับ QTLs ที่ต้านทานโรคราน้ำค้างในข้าวโพดชนิดต่าง ๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชบา จำปาทอง

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสร้างแผนที่จีโนมและการค้นหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้างในแตงกวา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสารป้องกันกำจัดเชื้อรา และการเคลือบเมล็ดพันธุ์ที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ความสามารถในการเก็บรักษา และการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างในข้าวโพดหวาน

ผู้เขียน:Imgวีระพันธ์ ดวงจันทร์โชติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

กรรมการวิชารอง:Imgนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสารไดเมทโทมอร์ฟ และวิธีการให้สารที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ความสามารถในการเก็บรักษา และการควบคุมโรคราน้ำค้างในข้าวโพดหวาน

ผู้เขียน:Imgรัฐกิจ รุ่งเรือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:การประเมินความต้านทางโรคราน้ำค้าง (Pseudoperonospora cubensis) ในแตง 9 สายพันธุ์

Img

Researcher

ทศพล ทองลาภ

ที่ทำงาน:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจำแนกชนิดและการศึกษาลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมของเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง

123