Search Result of "โรครากปม"

About 64 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสืบสิน สนธิรัตน, ศาสตราจารย์, Imgนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมนึก เชื้อวงศ์สกุล, Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุชาดา กรุณา, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสืบสิน สนธิรัตน, ศาสตราจารย์, Imgนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมนึก เชื้อวงศ์สกุล, Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุชาดา กรุณา, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:มันสำปะหลัง - โรครากปม

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: มันสำปะหลัง - โรครากปม
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: SL8_9No-e-A
Updated: 2012-12-17T07:41:07.000Z
Duration: 1388 seconds


Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย (2013)

ผลงาน:การสำรวจและประเมินความเสียหายจากโรครากปมของมันสำปะหลัง

นักวิจัย: Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.บัญชา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : การกำจัดไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรครากปมในต้นยาสูบ)

ผู้เขียน:Imgมานพ แก้วกำเนิด

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ในบรรดาโรคที่สำคัญๆ ของยาสูบในขณะนี้ โรครากปมซึ่งเกิดจากไส้เดือนฝอย (root-knot nematodes) เป็นโรคหนึ่งซึ่งทำความเสียหายในแก่การเพาะปลูกยาสูบในประเทศไทยอย่างมากมาย รูปร่างลักษณะของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรครากปมในต้นยาสูบตัวอ่อนและตัวผู้คล้ายกับไส้เดือนธรรมดาในดิน แต่มีขนาดเล็กกว่ามากคือมีความยาวเพียง 2-4 มม. เท่านั้น มองดูด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น สำหรับตัวเมียที่แก่และได้รับการผสมพันธุ์แล้ว ลำตัวจะขยายใหญ่ขึ้นมีรูปร่างคล้ายกับน้ำเต้า มีขนาดโตพอที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 003, Issue 1, Jan 63 - Dec 99, Page 13 - 16 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรของไส้เดือนฝอยและระดับการเกิดโรครากปมในแปลงปลูกฝรั่งอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1234