Search Result of "โรคผิวหนัง"

About 10 results
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากตำรับยาไทยในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศสาตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผ่นเจลาตินต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังที่ผสมสารสกัดหยาบจันทน์แดง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยของโครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของสื่อสุขศึกษาสองชนิดที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินรายใหม่ที่มารับบริการที่สถาบันโรคผิวหนัง

ผู้เขียน:Imgศุภมาส สุวรรณเมฆ

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ยาไซโคลสปอริน เอ ในการรักษาโรคผิวหนัง จากการสูดดมโดยปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (atopic dermatitis) ในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ฆ่าเชื้อราที่ก่อโรคผิวหนังในสุนัข แมว ของโลชั่นสมุนไพร KU Natural Miticide? ในห้องทดลอง