Search Result of "โรคนิวคาสเซิ่ล"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ต่อจำนวนประชากรเชื้อ E.Coli ในลำไส้เล็กและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมกวาวเครือขาว ฟ้าทะลายโจร และขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:รายงานการศึกษาเบื้องต้น: การใช้ Vero Cell ในการเพาะแยกเชื้อ Newcastle disease virus (NDV)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ต่อคุณลักษณะทางการเจริญเติบโต ลักษณะซาก จำนวนจุลินทรีย์ในลำไส้ และภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง

ผู้เขียน:Imgวรการ ชิตานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชนินทร์ ติรวัฒนวานิช

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:บริษัทอินเตอร์เว็ท (Intervet (Thailand) Ltd.)

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ในไก่เนื้อที่มีภูมิคุ้มกันมาจากแม่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, Imgนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์

Img

Researcher

ดร. บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Fementation Microbiology, Microbiology of Food and Feed Additives

Resume

Img
Img

Researcher

นาย สุธี รัตนภิรมย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตรวจน้ำเชื้อสุกร, การเลี้ยงสุกร

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว วราพันธุ์ จินตณวิชญ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์

Resume

Img

งานวิจัย

การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN Titer (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์

แหล่งทุน:บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวเพิ่มสมรรถภาพการลิตไข่ในแม่ไก่ไข่อายุ>55สัปดาห์ 1สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

12