Search Result of "โรคตายพราย"

About 15 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Fusarium oxysporum f. sp. cubense สาเหตุโรคตายพรายของกล้วยในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอภิรัชต์ สมฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิจัย รักวิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพิ่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล, Imgดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, Imgดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, Imgดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายทัศนัย ชัยเพ็ชร, Imgนางษมาภร สิงหพันธุ์, อาจารย์, Imgกัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์, Imgจานุลักษณ์ ขนบดี, Imgภูมิพัฒน์ ทองอยู่, Imgศิษเฎศ ทองสิมา, Imgสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง, Imgสุชีลา เตชะวงศ์เสถียร, Imgอรอุบล ชมเดช

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาย ประภาษ กาวิชา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Plant pathology, Biological control, Plant biotechology

Resume

Img

Researcher

ดร. ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพพืช, เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรด้านพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. รงรอง หอมหวล

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, เซลล์, โปรโตพลาสต์

Resume

Img

Researcher

นาง มณฑา วงศ์มณีโรจน์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , รวบรวมพันธุ์พืช, การปลูกพืชตามระบบมาตรฐาน GAP

Resume

Img

Researcher

ดร. ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Horticultural Physiology and Production

Resume

Img

Researcher

ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ ดอกไม้และผัก , สรีรวิทยาไม้ผลเขตร้อน

Resume